Search Results for "信貸評級"

【個案分析】1,000萬以上樓如何申請按揭?

如果想選擇樓齡較年輕的單位又不想住在太偏遠地區,大部份樓價至少要千萬以上,而且陳先生發現千萬樓按揭規則與千萬樓價以下並不一樣,所以非常頭痛。今次與大家分享1,000萬樓以上的按揭攻略,讓大家置業更有預算。

【實戰個案】49歲買樓按揭 最長還款期幾多年?

金管局按揭指引規定銀行最長還款期為30年,但銀行會根據申請人及物業情況作出調整,有機會縮減還款期,其中申請人的年紀是重要考慮因素。如果年紀過大,最後做不到還款期30年,又有甚麼方法可以拆解?

【置業疑難】5個銀行不批出按揭的原因

申請按揭是買樓置業重要一環,銀行等貸款機構會根據風險管理等情況決定會否批出貸款,一旦最終拒絕批出,業主有機會要負擔全額樓價!現時主要有5個銀行不批出按揭的原因,今日就一次過為大家拆解!

【置業風險】買樓如何避免撻訂?

最近多個新盤錄得多宗撻訂紀錄,大圍柏傲莊出現「七連撻」、屯門御半山及元朗Grand YOHO均錄得撻訂紀錄,買家損失幾十萬,究竟有何方法遇上撻訂命運?

【樓市蔣門人 Lucy】固定/非固定收入人士按揭的注意事項

今年疫情當道,經濟不穩,雖然政府早前提升高成數按揭的門欄,但實則各大銀行正收緊按揭審批。買過樓的朋友知道,以往可能1.5個月成交期已經足夠,但如今,如果您正計劃買樓,一定要預留多點時間申請按揭,疫情影響下,最好預留最少3個月時間作為成交期。