Search Results for "破產"

曾經破產人士申請按揭事宜

隨著樓市持續造好,負資產的個案亦應聲下跌,在2003年沙士爆發的時候,金管局公布的負資產的個案高達10.5萬宗,引發的是失業數字上升…

【逆按揭規則】你能否申請逆按揭?必須符合 5 個資格

【逆按揭規則】你能否申請逆按揭?必須符合 5 個資格

香港按揭證券公司推出俗稱「逆按揭」的安老按揭,可以讓業主將物業抵押給銀行,換取一筆貸款或年金,而貸款人可以繼續住在物業直至終老,貸款人更可選擇是否還款以贖回物業,極具彈性。然而並非所有業主都有資格申請逆按揭,必需要符合以下幾個資格才可以。

【置業疑難】5個銀行不批出按揭的原因

申請按揭是買樓置業重要一環,銀行等貸款機構會根據風險管理等情況決定會否批出貸款,一旦最終拒絕批出,業主有機會要負擔全額樓價!現時主要有5個銀行不批出按揭的原因,今日就一次過為大家拆解!

【置業風險】買樓如何避免撻訂?

最近多個新盤錄得多宗撻訂紀錄,大圍柏傲莊出現「七連撻」、屯門御半山及元朗Grand YOHO均錄得撻訂紀錄,買家損失幾十萬,究竟有何方法遇上撻訂命運?

【安老按揭】「逆按揭」迷思大拆解

近日網上討論區上有一名男網友網上公審女友的父母,指摘他們先斬後奏把物業「逆按揭」,父母離世後女友「咩都冇晒」。其實退休人士把物業做「逆按揭」,並不等於子女「無咗層樓」,今次就拆解當中最大迷思。

非住宅物業減辣 對後市起正面作用

放寬非住宅物業的按揭上限,相信能有助刺激該類型物業的交投,而且亦能讓受疫情嚴重影響的中小企業主,更易出售或者加按套現手頭上的非住宅物業,以作資金周轉…

【收租指南】教你6招遠離「租霸」

買樓收租最怕遇上「租霸」,不但未能獲取租金收入,單位更隨時變成亂七八糟。要遇上好租客除了要靠運氣,以下6大方法更能幫助業主避免遇上「租霸」的惡運!

財務信譽影響借貸

信貸狀況是反映借款人的財務信譽,逾期還款會令銀行或財務機構收緊貸款審核標準。有些人可能一直都不緊張自己的信貸狀況,但到真正需要借貸時就會出現問題…

安老按揭讓長者退休綢繆

自2011年起,香港按證保險有限公司推出安老按揭計劃(安老按揭),提供一項可得到穩定收入的方案給擁有自住物業的人士,好讓他們在退休後的經濟預算更輕鬆,並提升生活質素…