John Lo 盧超華
John Lo 盧超華
盧超華
John Lo
Account Manager (S-398404)
Years of service 0 - 5 years
+852 64946939
Num. of Property
34
+852 6494 6939 (HongKong)
Years of service
0-5 years
Branch
Yuen Long - Yoho Town Branch