branch.discover
phone-icon電話
whatsapp-iconWhatsApp
wechat-iconWechat
more-icon
phone-icon
whatsapp-icon
wechat-icon
心水
留言
留言
WhatsApp
WhatsApp
Wechat
Wechat
phone-icon電話
whatsapp-iconWhatsApp
wechat-iconWechat
more-icon
phone-icon
whatsapp-icon
wechat-icon

陳業輝Simon Chan

首席高級客戶經理 (E-335343)電話: +852 93658344
金牌經理
期內業績達公司要求,並持續進修之區經/分行主管
精英會(銀)
全年業績達到公司要求之精英員工即可入會

網盤推介(14)

篩選篩選 網盤推介
地區
屋苑名稱
篩選
售價
間隔
類別